Ingredients: Sweet white rice flour, whole grain brown rice flour, potato starch, whole grain sorghum flour, tapioca flour, xanthan gum.

thank you